All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 10 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:37K2KACQ
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:30W5GZSimplex
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:21KF4ZNL
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:15KF5RZG
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:11NN3V57 in San Diego 73
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:06K9GWH
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:03N7DEDsimplex
VP2MUW18133.02018-11-19 - 20:01M0WUTvp2muw.com
PY9GC18150.02018-11-19 - 19:54EA8CXYtnx fr first QSO Gon. 73 de Gerd
5H3MB18140.02018-11-19 - 18:26WY0ALoud into KS
FN5DN18140.02018-11-19 - 17:14W3ZKY59
FM5DN18140.02018-11-19 - 16:51EC1DJCQ no much takers
KA2ABA18120.02018-11-19 - 16:50KA2ABA
FM5DN18140.02018-11-19 - 16:44EA4EUICalling cq cq
F/HB9HLM18137.02018-11-19 - 16:17N6UBOTnx 4 QSO
F/HB9HLM18137.82018-11-19 - 15:45CX6DZcqcq dx 5/7
F/HB9HLM18137.82018-11-19 - 15:44F1GZVCorrection
LZ6DX18137.82018-11-19 - 15:40ND7J
F/HB9HLM18137.82018-11-19 - 15:40ND7J
HB9HLM18137.82018-11-19 - 15:39F1GZV
HB9HLM18137.82018-11-19 - 15:37IZ5CMLcq cq
SV9ANK18140.02018-11-19 - 15:23F4VPLTks fer QSO Nicos
IS0FRV18136.02018-11-19 - 15:22WA3YOB
ZS1OPB18133.02018-11-19 - 15:21K9GAWERKIN EUROPA
TI8II18130.02018-11-19 - 15:16F4VPLCARLOS TKS QSO
ZS1OPB18133.02018-11-19 - 15:10SQ9LPOcq dx
F/HB9HLM18137.82018-11-19 - 15:08KJ3X
TI8II18130.02018-11-19 - 15:07HB9NBG58 in NW-Switzerland
TI8II18130.02018-11-19 - 15:05LA4UOA5/9 both ways 73 Carlos
F/HB9HLM18137.82018-11-19 - 15:03KV5J
TI8II18130.02018-11-19 - 15:02K8MW59+ in MI
TI8II18130.02018-11-19 - 15:01IW0GTL5/9 IN ROME - ITALY
TI8II18130.02018-11-19 - 15:00K9GACINCO NUEVE
TI8II18130.02018-11-19 - 15:00F5SDD
TI8II18130.02018-11-19 - 15:00F1GZVTnx Carlos 59
ZS1OPB18163.02018-11-19 - 14:59MI0AIH559 TKS ROB
F/HB9HLM18137.82018-11-19 - 14:57AC1DUFN42<>JN24NI Andre 59
TI8II18130.02018-11-19 - 14:56SQ9LPOthx 73
KA2ABA18120.02018-11-19 - 14:56F1GZVTnx STEVE for Qso 55
PY2OE18128.02018-11-19 - 14:45PY2OEcq dx cq dx
LZ1WR18123.02018-11-19 - 14:42PY2OEcq dx cq dx na
LZ1WR18123.02018-11-19 - 14:40EA5IJGDX NA
F/HB9HLM18138.02018-11-19 - 14:38TI8IIMERCI ANDRE
LZ1WR18123.02018-11-19 - 14:27AC1DUFN42<>KN22KO
LZ1WR18123.02018-11-19 - 14:24MM0MUNTodor 59
F/HB9HLN18137.02018-11-19 - 14:16PY2OEtnx qso
EP6RRC18140.02018-11-19 - 14:08IS0BYYTNX QSO 73 CQCQ UP5
HG90BD18160.02018-11-19 - 14:03EA5IJGHUNGARIAN 90 YEARS
W9NY18140.52018-11-19 - 14:01KQ4PKU R on Iran frency
ZS1OPB18163.02018-11-19 - 14:00SQ9LPOcq cq