All  160m  80m  60m  40m   30m  20m  17m  15m  12m  10m   6m  4m  2m  70cm || SSB: 20m  17m  15m  12m  10m || Search || Spot || WX
DJ4PK-Cluster page updates automatically every 20 seconds - You can also telnet into this node: dxcc.de port 4000

DX-CallQRG Date - UTCSpotterComment
HK3TK21260.02017-12-14 - 22:54PY2RFcall cq 73
HK3TK21260.02017-12-14 - 22:44HK3TKCQ DX
IZ4NIC21350.02017-12-14 - 17:10N4ASX
EA2CCG21290.02017-12-14 - 14:45N8IIlooking for NA
I2RGV21200.02017-12-14 - 13:14I2RGVparla come mangi.pagliaccio
CT2IQK21280.02017-12-14 - 12:51CT2IQKUSB
LU5FC21270.02017-12-14 - 12:06DO8DH59 tnx 73
SV9RKU21255.02017-12-14 - 12:03F6HTS
SV9RKU21255.02017-12-14 - 11:59F1TIO
SV9RKU21255.02017-12-14 - 11:48PA4Xtnx Gilbert much qsb
LU5FC21270.02017-12-14 - 11:40PA4Xcq
LU5FC21269.92017-12-14 - 11:38ES3RDtnx 73
4X4FR21266.02017-12-14 - 11:36F1LOOTNX QSO deep QSM 73
VK2PH21240.02017-12-14 - 11:30SV1BGR55 in Athens Tnx Stavros qsb
4X4FR21266.02017-12-14 - 11:27DH4PSGdeep qsb
VK2PH21240.02017-12-14 - 11:22EA3EW
4X4FR21265.92017-12-14 - 11:21DH4PSG
VK2PH21240.02017-12-14 - 11:16UY7VVtnx QSO
VK2PH21240.02017-12-14 - 11:14SV2HJQ5/7
VK2PH21240.02017-12-14 - 11:10DO7JLFthx Mark
VK2PH21240.02017-12-14 - 11:08SP3HLMCq
VK2PH21240.02017-12-14 - 11:07IZ5CMLnice signal band open
LU5FC21270.02017-12-14 - 11:06IZ0GYR
VK2PH21239.02017-12-14 - 10:59DL3UP59
LU5FC21270.02017-12-14 - 10:585B4VL5/9 + in Cyprus
LU5FC21270.02017-12-14 - 10:49SV1BGR57 in Athens tnx Stavros 73
4X6HU21278.02017-12-14 - 10:48DL3UP59
LU5FC21270.02017-12-14 - 10:46UY7VVtnx QSO
OD5ZZ21315.02017-12-14 - 10:43F6HTS
OD5ZZ21315.02017-12-14 - 10:42ES8SXtnx
LU5FC21270.02017-12-14 - 10:41IZ8JCW
LU5FC21270.02017-12-14 - 10:32TA2XXtnx QSO JESUS
F8NAN21236.32017-12-14 - 10:30TA2XXtnx QSO Patrick
5B4VL21225.02017-12-14 - 10:24IW2ENAtnx Andreas xmas
5B4VL21225.02017-12-14 - 10:16DO7JLFthx Andreas for qso
4X6HU21277.02017-12-14 - 10:054X6HUCheck propagation
HK3TK21260.02017-12-13 - 20:36HK3TKCQ DX
F4VPR21355.02017-12-13 - 17:30W3ZKYQ5
DO8DH21300.02017-12-13 - 10:29DO8DHCQ
OM1AKU21180.02017-12-13 - 09:06OM1AKU
YY8HBO21280.02017-12-12 - 22:21K5FB
YY8HBO21280.02017-12-12 - 22:09HR1/K2LCT53 in Honduras
YY8HBO21280.02017-12-12 - 20:02K5NOKcqing
CE2WNW21280.02017-12-12 - 18:34CE2WNWCQ DX
PY5QW21270.02017-12-12 - 18:06PY2CX
PY5QW21270.02017-12-12 - 18:05DK1QFtnx cq
KD4FV21290.02017-12-12 - 18:05VO1FOGWorked
PY5QW21270.02017-12-12 - 17:56PY5AB
F4VPR21355.02017-12-12 - 17:43W3ZKY55
ZS1HL21200.02017-12-12 - 14:165B4VLCQ DX